Řízení rozvodny se záložním zdrojem PL Kroměříž

V rámci zakázky bylo zrealizováno řízení automatického přepnutí rozvodny NN PL Kroměříž na záložní Dieselagregát v případě výpadku napájení z linky VN distribuční sítě. Řízení rozvodny v tomto případě zajišťuje řídicí systém SIEMENS S7-1200 umístěný v samostatném rozvaděči řízení. Trvalý napěťový stav veškerých napájecích obvodů signalizace, ovládání a řídicího systému je zajištěn bateriovými UPS.
 
 
Řídicí systém neustále kontroluje napětí na přívodu z distribučního transformátoru 22/0,4kV, tato funkce je zajištěna hlídacím relé. Bezprostředně po ztrátě napájecího napětí z distribuční sítě je vydán povel k nastartování dieselagregátu, zaroveň se vyčkává, zda nedojde do dvaceti vteřin od počátku výpadku k obnovení napájecího napětí. Jestliže zůstává přívod z transformátoru v beznapěťovém stavu i po uplynutí této doby, je vypnut vypínač sítě, dále je odpojen přívod kogenerační jednotky a po kontrole napájecího napětí dieselgenerátoru je provedeno přepojení rozvodné sítě objektu na napájení z přívodu dieselgenerátoru. Po obnovení napájecího napětí z distribuční sítě je spuštěn časovač návratu na síť, jestliže po uplynutí nastavéné doby zůstává napájecí napětí distribuční sítě stabilní, řídicí systém převede provoz rozvodu NN areálu zpět na napájení z primárního zdroje.