Řízení rozvodny - Sedlecký Kaolin

V rámci doplnění provozu o kogenerační jednotku využívanou jako zdroj tepla a elektrické energie pro potřeby provozu bylo provedeno rozšíření hlavní rozvodny. Napájení podnikové sítě NN je realizováno čtyřmi transformátory 1000kVA a kogenerační jednotkou o výkonu 2000kVA. Důraz při realizaci byl kladen na provoz kogenerační jednotky v ostrovním provozu.
 
Vzhledem k ostrovnímu provozu není kogenerační jednotka s distribuční sítí synchronizována (fázové posuny a velikosti vektorů napětí, kmitočet), nahodilé spojení části sítě napájené kogenerační jednotkou a části sítě napájené distribučním transformátorem by mohlo zapříčinit značné vyrovnávací proudy, případně poškození zařízení. K minimalizaci tohoto rizika jsou manipulace s ovládacími prvky (výkonové jističe ARION a MODEION) zajišťujícími realizaci požadované konfigurace rozvodny řízeny v rámci předprogramovaných sekvencí s predikcí kolize (před vlastní manipulací řídicí systém prověřuje, zda požadovaným sepnutím prvků nedojde k paralelnímu spojení distribučních transformátorů, případně distribučního transformátoru s generátorem kogenerační jednotky). Celkový počet kombinací je poměrně velký vzhledem k patnácti výkonovým prvků (výkonové jističe přívodů ze zdrojů, vývodů do původních rozvaděčů, vypínače pomocných přípojnic a spojek) dále jsou instalovány dvě původní spojky přípojnicových systémů. Řídicí systém dále blokuje připojení kompenzace jalové energie na síť, do které pracuje kogenerační jednotka.
 
 
Ostrovní provoz kogenerační jednotky je spojen se zásadním omezením skokového zatížení napájené sítě (rychlost regulace spalovacího motoru a technické možnosti skokové změny výkonu). Pro dohled nad zatížením byl systém řízení rozšířen o monitoring zatížení jednotlivých vývodů a monitorováním jednotlivých přívodů napájecích zdrojů, prostřednictvím kterého je možné sledovat změny výkonů v síti a vytipovat problematické zátěže.
 
 
Pro monitoring přívodů byly využity třífazové analyzátory elektrické energie SENTRON PAC3200, z nichž jsou měřené hodnoty vyčítány prostřednictvím komunikace ProfiBUS protokolem MODBUS TCP. Vzhledem k velkému počtu vývodů napájení technologie byly využity impulsní výstupy stávajících elektroměrů, zpracovávané statistickým PLC. Průměrné výkony těchto odběrů jsou vyhodnocovány z počtu impulsů za časovou jednotku. Vzhledem k rozsáhlosti rozvodny a počtu zpracovávaných signálů byla převážná část impulsů sbírána za použití jednotky distribuovaných vstupů/výstupů ET200SP. 
 
 
Jelikož byly impulsní výstupy elektroměrů vývodů rozvodny již využity pro součtový energetický systém, bylo provedeno galvanické oddělení nové části technologie prostřednictvím opto-oddělovačů binárních signálů.
 
 
V případě poruchy na některé z částí řízení jsou jednotlivá pole rozvodny vybavena možností manuálního ovládání přepnutím přepínačů řízení. Signalizační a ovládací obvody jsou napájeny bateriovou UPS, která zajišťuje napájení těchto obvodů v případě výpadku distribuční sítě. 
 
 
Předmětem dodávek společnosti Senergos, a.s. byla samozřejmě komplexní projekční, montážní, programátorská, revizní a zkušební činnost, zakázka byla dodána "na klíč".